Priročniki Promocije zdravja na delovnem mestu

Bombonjera tehnik sproščanja

Sproščenost, umirjenost in dobro počutje so naša prava narava. So del nas vse od rojstva. Stres prekrije našo pravo naravo in povzroča vrsto stresnih odzivov. Kar lahko naredimo je, da pridemo nazaj v stik s samim sabo.

Tehnike hitrega sproščanja so zelo koristne, a niso dovolj, če želimo trajno sproščenost. Za to potrebujemo celovitejši pristop.

Tehnike hitrega sproščanja: učinkujejo takoj in omogočajo sprostitev, regeneracijo. Če jih izvajamo redno, pomembno pripomorejo k večji dolgoročni umirjenosti in zdravju.

Pristopi za dolgoročne učinke: za res globoke spremembe je včasih potrebno spremeniti samega sebe. Kako in več o tem pa si preberite v priročniku.

Orodja in dobra praksa promocije zdravja na delovnem mestu (2021)

Dostop z geslom! 

 Zdravi imajo tisoč želja, bolni pa le eno. Žal je visok delež zdravstvenih težav, ki jih imamo ljudje, povezan prav z našim delom. Zato je pomembno, da za zdravje prevzamemo odgovornost tako sami, kot tudi delodajalci in država. Gradivo pred vami predstavlja koristno pomoč pri doseganju boljšega počutja in zdravja zaposlenih. Odgovorni za promocijo zdravja imajo na voljo vrsto, tudi brezplačnih orodij. V priročniku so predstavljena številna orodja, vprašalniki, instrumenti za merjenje in podporo promociji zdravja. 

Orodja, instrumenti, vprašalniki, viri podatkov Odgovorni za promocijo zdravja imajo na voljo vrsto, tudi brezplačnih orodij. V priročniku so predstavljena številna orodja, vprašalniki, instrumenti za merjenje in podporo promociji zdravja. To je pomembno za dobro razumevanje stanja zdravja in počutja, kakovostno longitudinalno spremljanje razvoja ter za podporo aktivnostim za boljše zdravje in počutje zaposlenih. 

Dobra praksa izvajanja promocije zdravja V priročniku so predstavljeni koraki in dobra praksa promocije zdravja. V fazi uvodnih in pripravljalnih aktivnosti je potrebno pridobiti podporo vodstva, komunicirati projekt med zaposlenimi, ustanoviti skupino za zdravje ter izvesti ključne pripravljalne aktivnosti za uspešno nadaljevanje projekta.  Kvalitetna analiza pomaga odkriti tista področja, kjer lahko ciljne aktivnosti promocije zdravja zaposlenim in organizaciji prinesejo največje koristi. Analiza stanja zdravja je hkrati ključno izhodišče za izdelavo načrta promocije zdravja, kar lahko v praksi predstavlja zahteven izziv. Vsak dober načrt promocije zdravja je unikat, saj mora biti optimalno prilagojen organizaciji in zaposlenim.

Vodnik v stroške in donosnost promocije zdravja na delovnem mestu 

 Stroški in prihranki promocije zdravja na delovnem mestu: po podatkih ZZZS v Sloveniji dnevno izostane od dela zaradi bolezni ali poškodb skoraj 40.000 ljudi. Nadomestila plač med začasno zadržanostjo od dela znašajo okoli 450 milijonov EUR na leto. Stroški nezgod in bolezni na delovnem mestu v državah EU okvirno znašajo 3 % bruto družbenega proizvoda. To v Sloveniji znese okoli 1.650 EUR na zaposlenega na leto. Oziroma eno povprečno slovensko plačo. 

Ker so stroški in prihranki promocije zdravja visoki, jih je smiselno ocenjevati in obvladovati, kar pa je za večino delodajalcev izziv. 

Namen Vodnika v stroške in donosnost promocije zdravja na delovnem mestu je delodajalcem zagotoviti nekatere strokovne podlage glede ocenjevanja: 

 • vrste in višine stroškov bolezni, poškodb in slabega počutja zaposlenih ter 
 • prihrankov in kazalnikov ekonomske upravičenosti ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu. 

V dokumentu je predstavljen kalkulator za izračun stroškov in prihrankov oz. donosnosti programov promocije zdravja (KALDOZ). Na voljo je v elektronski verziji na spletnih strani kaldoz.opsa.si.

Vodnik je namenjen delodajalcem pa tudi nekaterim drugim zaposlenim, finančnim in računovodskim delavcem, varnostnim inženirjem, kadrovskim delavcem, predstavnikom delavcev, promotorjem zdravja na delovnem mestu),  kot podpora pri vodenju ukrepov promocije zdravja pri delu. 

ZZZSVodnik je del projekta Ocenjevanje izvorov psihosocialnih tveganj v zdravstvenih, socialnih in izbranih dejavnostih javnega sektorja: e-orodje za celovito podporo promociji zdravja zaposlenih. Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Promocija zdravja v žepu za sindikalne zaupnike in člane delavskih svetov

Skupaj z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, KS90 in OSO smo sodelovali pri izdelavi priročnika Promocija zdravja v žepu. Priročnik na jedrnat in zabaven način poda nekaj ključnih informacij v pomoč delu sindikalnih zaupnikov, s karikaturami ga je čudovito opremil priznani slovenski karikaturist Ciril Horjak

Zagotoviti varno in zdravo delo je predpogoj vsakemu delodajalcu, ki želi uspešno opravljati in organizirati svoje poslovanje. Pri tem je nujno vzpostaviti in vzdrževati dialog z zaposlenimi, da bodo razumeli ter upoštevali predpisana navodila in ukrepe. Po pravilu pa se v praksi pojavljajo okoliščine, ko je to področje zanemarjeno ali pa obravnavano kot formalna zadostitev minimalnih pogojev, ki naj ob morebitnem obisku zadovoljijo zahteve inšpekcijskih služb. Priročnik ima ambicijo pomagati predvsem delavcem, a tudi delodajalcem, da na prijazen in zanimiv način spodbudi dialog, razmišljanje o tematiki pa usmeri k organiziranemu pristopu, z osnovnimi nasveti izkušenih strokovnjakov. Ob tem ne manjka napotkov in priporočil do obilice gradiv, ki so dostopna tako na spletu kot v tiskani obliki. Naša želja in cilj sta, da bi ga pogosto prebirali predvsem sindikalni zaupniki in ostali delavski predstavniki ter tako krepili prepričanje o pomembnosti urejenega delovnega okolja in zdravih medsebojnih odnosov v kolektivih. Posledično bo manj bolezni in poškodb na delovnih mestih, zato izboljšana uspešnost podjetja ne bo izostala! 

Peter Majcen, predsednik KS 90

 »Zdravje prinaša največje obresti,« je misel, ki jo kot zadolžen za področje varnosti in zdravja pri delu pri KS 90 ter kot član delojemalske strani pri Nacionalni mreži EU-OSHA pogosto »prodajam« tako delavcem kot tudi predstavnikom delodajalcev. V praksi se namreč kljub zakonski osnovi še vedno prevečkrat soočam z njihovim prešibkim zavedanjem o pomembnosti zdravja, in to ne le med delovnim časom, ampak predvsem tudi izven njega. Predstavniki delodajalcev se zelo hitro ujamejo v past tako imenovanega »nepotrebnega stroška« in ne verjamejo v uspešnost vlaganja v izboljšanje zdravja zaposlenih, medtem pa na strani delavcev opažam, da kljub njihovi želji, da bi se kazalci zdravja izboljšali, v veliki večini ti ne poznajo niti svojih pravic niti dolžnosti, ki jim jih ponuja veljavna delovnopravna zakonodaja. Slovenske delavce in delodajalce v bližnji prihodnosti zatorej čaka velik izziv, da ta porazni trend slabega počutja ter zdravja skupaj ustavimo, in sicer s kakovostno analizo in z ukrepi, ki temeljijo na medsebojnem zaupanju ter angažiranju vseh vpletenih in zunanjih strokovnjakov. Menim, da je priročnik, ki je pred vami, zelo koristen pripomoček prav za vsakega, ki se zaveda, da je naložba v lastno zdravje daleč najboljša naložba, in da bo vsak izmed vas v njem dobil nekaj koristnega ter uporabnega. Naj gre promocija zdravja v vaše žepe in v žepe vseh, za katere vam ni vseeno. 

Damjan VOLF, generalni sekretar Obalne sindikalne organizacije – KS 90 

Avtorji priročnika: dr. Klemen Podjed (Inštitut za produktivnost), mag. Maja Bajt (Nacionalni inštitut za javno zdravje – NIJZ), dr. Helena Jeriček Klanšček (Nacionalni inštitut za javno zdravje – NIJZ). 

 

ZZZSProjekt Znanje za zdravje delavcev je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Priročnik promocije zdravja na delovnem mestu 

Dr. Klemen Podjed, prim. prof. dr. Marjan Bilban in sodelavci so v oktobru 2014 izdali obsežnejši Priročnik promocije zdravja na delovnem mestu

Ta priročnik na učinkovit način prepleta tako teoretična izhodišča, kot tudi vrsto praktičnih orodij, nasvetov, postopkov, pomembnih pri izvajanju promocije zdravja pri delu. Odgovornim za promocijo zdravja v organizacijah tako omogoča razumevanje ključnih izhodišč, jim nudi procesni okvir za izvedbo aktivnosti, omogoča uporabo vrste v priročnik vključenih orodij, tabel in informacij, ter podaja priporočila za uspešno izvajanje tovrstnih projektov. 

Za uspeh programov promocije zdravja, ki je nikoli končan proces, je ključno tako sodelovanje zaposlenih, oziroma njihovih predstavnikov, kot tudi vodstva. 

Faze izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu 

Priročnik Promocija zdravja ugotavlja: dobra praksa v razvitem svetu kaže, da uspešni projekti izdelave načrta promocije zdravja oziroma promocije zdravja potekajo v več zaporednih fazah: 

 • faza uvodnih aktivnosti, 
 • faza pripravljalnih aktivnosti, 
 • faza analize stanja, 
 • faza izdelave načrta promocije zdravja, 
 • faza izvajanja, 
 • faza ocenjevanja, izboljšav. 

V fazi uvodnih in pripravljalnih aktivnosti je potrebno pridobiti podporo vodstva, komunicirati projekt med zaposlenimi, ustanoviti skupino za zdravje ter izvesti ključne pripravljalne aktivnosti za uspešno nadaljevanje projekta. Kvalitetna analiza pomaga odkriti tista področja, kjer ciljane aktivnosti promocije zdravja zaposlenim in organizaciji lahko prinesejo največje koristi. Analiza stanja zdravja je hkrati ključno izhodišče za izdelavo načrta promocije zdravja, kar v praksi lahko predstavlja zahteven izziv. Vsak dober načrt promocije zdravja unikat, optimalno prilagojen organizaciji in zaposlenim. Priporočila pri izdelavi načrta promocije zdravja tako obsegajo: 

načrt naj pokriva vsa ključna področja promocije zdravja v organizaciji; 

načrt zdravja naj bo pregleden ter akcijsko naravnan; 

pozornost naj bo namenjena tudi ozaveščanju in ustvarjanju zanimanja in zaupanja; 

podpora zunanjih strokovnjakov je zaželena, saj so rezultati lahko znatno boljši; 

za uspeh sta ključna tako podpora vodstva, kot sodelovanje zaposlenih ter delavskih predstavnikov; naj bo realen in dosegljiv; 

česar ne merimo, ne moremo spremljati in upravljati! 

Kontinuirano ukrepanje – recept za rezultate 

Priročnik Promocija zdravja poudarja pomen stalnih izboljšav in pozornosti. Kontinuirano delo je ključ za dolgoročno pozitivne rezultate, saj še tako dober načrt promocije zdravja ne more dati učinkov, če ne zaživi v praksi. Tekoče spremljanje ter občasno ocenjevanje uspešnosti pa omogoča, da organizacija na dolgi rok uspeva izboljševati uspešnost in učinkovitost na tem področju. Kontinuirano komuniciranje promocije zdravja zaposlenim je pomembno zato, ker pomaga vzpostaviti občutek pomembnosti in nujnosti za ukrepanje, ter spodbuja aktivnejše sodelovanje zaposlenih in večjo odgovornost za lastno zdravje. Priročnik promocije zdravja na delovnem mestu, ki je pred vami, lahko predstavlja pomembno pomoč pri doseganju boljšega počutja in zdravja zaposlenih. Priložnost za zdravo življenje in zdravo delo, se nam ponujajo vsak dan. Zato vas spodbujamo, da priročnik kar najbolj koristno uporabljate in širite med vsemi zainteresiranimi. Preberite si članek Dobra praksa: promocija zdravja v turizmu in logistiki na LinkedIn. 

ZZZSProjekt in priročnik Promocija zdravja v turizmu in logistiki je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Promocija zdravja v javnem sektorju 

Namen projekta je promocija zdravja v javnem sektorju in priprava priročnika dobre prakse promocije zdravja na delovnem mestu ter posledično izboljšanje zdravja in počutja ter zmanjšanje stroškov absentizma v dejavnostih vzgoje in izobraževanja ter socialnega varstva. Gre za dejavnosti, ki imata zaposlene na celotnem območju Republike Slovenije, kjer je zaposlen visok odstotek zaposlenih in kjer beležimo nadpovprečne kazalce bolniških odsotnosti. 

Namen projekta, katerega področje je promocija zdravja v javnem sektorju, je tudi izboljšati učinkovitost, motivacijo in proaktivnost sindikalnih zaupnikov različnih sindikatov v okviru KSJS, na področju promocije zdravja na delovnem mestu, kar bomo dosegli z izobraževanjem in usposabljanjem

Promocija zdravja v javnem sektorju izhaja iz ciljev projekta:

 1. Izvedba izobraževanj za sindikalne zaupnike oziroma člane sindikatov KSJS in sicer: 

 • s krajšimi izobraževanji za 150 – 250 sindikalnih zaupnikov in članov sindikata; 
 • z dvodnevnimi temeljnimi usposabljanji za 60 – 90 sindikalnih zaupnikov in članov sindikata (3 skupine po 20 – 30 udeležencev). 

2. Izvesti dva primera dobre prakse promocije zdravja v dveh organizacijah in sicer: 

 • s področja socialnega varstva, 
 • s področja vzgoje in izobraževanja.

3. Izdelava priročnika dobre prakse izvajanja promocije zdravja v vzgoji in izobraževanju ter socialnem varstvu. 

Prijavljeni projekt predstavlja kombiniran model promocije zdravja, saj hkrati podpira tako delojemalsko stran oziroma sindikalne zaupnike, kot tudi delovne organizacije ter njihova vodstva pri doseganju skupnega cilja: bolj zdravi in uspešni zaposleni, ter zmanjševanje stroškov in drugih posledic slabega zdravja in počutja zaposlenih. Raziskave kažejo (EU-OSHA, ETUC, 2012) kažejo, da ravno ta kombiniran pristop v praksi daje najboljše učinke, saj ima promocija zdravja v javnem sektorju vrsto posebnost. Tako bodo rezultati koristni za sindikate in druge odgovorne strokovnjake, ki se srečujejo s promocijo zdravja na delovnem mestu (varnostni inženirji, kadrovski strokovnjaki, itd). Hkrati pa zagotavlja tudi model in orodja za delodajalce oziroma odgovorne v organizacijah, preko primera dobre prakse in priročnika. 

ZZZS “Projekt Skupaj za zdravje je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije”